Algemene voorwaarden

Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Jij & Financieel ("Opdrachtnemer").

Het adres van Jij & Financieel is Postbus 58 4033 ZH Lienden, met het KvK-nummer 61800589.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via info@jijenfinancieel.nl, 06-24215988

of per post: Jij & Financieel, Postbus 58, 4033 ZH Lienden.

Jij & Financieel heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in

dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van

toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 - Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en

opdracht tussen Opdrachtnemer en u ("Opdrachtgever"). Opdrachtnemer zal

deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook

beschikbaar op www.jijenfinancieel.nl.

2. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets

aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige deel

wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige

bepaling volgt.

Artikel 2 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende

overeenkomst terug ontvangt.

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders

afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke

onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).

2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer

ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 - Prijs

Algemene Voorwaarden - Jij & Financieel

1. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en

kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de

opdracht.

2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief BTW en

andere heffingen van overheidswege, tenzij anders weergegeven.

Artikel 5 - Betaling en incassokosten

1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim.

Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de

wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over

het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in

verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk

opeisbaar als:

1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;

2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;

3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;

4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of

overlijdt.

4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle

buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een

factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag

zijn de maximale incassokosten als volgt:

15% over de eerste €2500;

10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;

5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

Artikel 6 - Contractsduur

Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij zij

anders overeenkomen.

Artikel 7 - Derden

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen

7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke

aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van

toepassing.

Artikel 8 - Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens

de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan

Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te

voeren.

3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt,

mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra

kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet

aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van

door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 9 - Wijziging opdracht

1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk

is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen

dat in onderling overleg doen.

2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen.

Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen.

Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering

veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de

opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van

Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan

hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 10 - Opschorting, ontbinding

1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die

buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn

verplichtingen niet kan nakomen.

2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor

het deel dat nog niet is nagekomen.

3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als

Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt.

Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of

schadeloos stellen.

Artikel 11 - Tussentijdse opzegging

1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen

voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de

opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de

werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de

kosten voor rekening van Opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding

of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of

overlijdt;

5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever

niet langer vrije over zijn vermogen kan.

Artikel 12 - Overmacht

1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van

overmacht.

2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2

maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze

schadevergoeding verplicht zijn.

3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen

gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel

factureren.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat

Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de

eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen.

3. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever

onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om

alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat

Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

Artikel 14 - Garanties

1. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen

en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.

2. Dit geldt niet als een gebrek ontstaat aan het geleverde doordat Opdrachtgever

het onjuist of als het gebrek ontstaat door omstandigheden waar

Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 15 - Klachten

1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na

constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen

constateren) melden.

2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting

niet op.

3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op

herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal

Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke

kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of

vergoeden.

5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van

Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel

voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever,

die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van

Opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is

uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot maximaal de

factuurwaarde van de opdracht, tenzij de factuurwaarde hoger ligt dan €500. In

dat geval is de Opdrachtnemer aansprakelijk tot dit bedrag.

4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag

dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als

de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 17 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 18 - Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden

die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet

aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als

in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe

overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer,

komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 19 - Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen,

documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop

betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in

rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit

niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter

beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door

Opdrachtnemer verstrekt zijn.

Artikel 20 - Geheimhouding

1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal

Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover

derden.

2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor

een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als

Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang

kunnen zijn.

3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen,

offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van

Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud

daarvan niet zien.

Artikel 21 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige

voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 22 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 23 - Bevoegde rechter

Rechtbank Gelderland.

Reviews

 • Het advies met betrekking tot het gehele traject was zeer tot bijzonder goed te noemen. Petra heeft ons op een werkelijk fantastische wijze begel...

  lees verder »
 • Petra besteedt veel aandacht aan je. Alle vragen beantwoordt ze snel en moeiteloos. En je krijgt alle mogelijke keuzes te zien. Echt een aanrader!

  lees verder »
 • Een helder en begrijpelijk advies gekregen. Petra luistert goed naar de persoonlijke wensen en vertaalt deze naar een passend advies. Zeker een aanrad...

  lees verder »
 • Na een bezoek aan twee andere adviseurs kwam ik terecht bij Jij & Financieel. De keuze was toen snel gemaakt! Zeldzaam hoe de eigenaresse advies g...

  lees verder »
 • De adviseur probeerde allereerst een goed beeld te krijgen van onze persoonlijke situatie om een zo passend mogelijk advies te kunnen aanbieden. Ondui...

  lees verder »
 • Via via hoorde ik van Jij & Financieel en heb ik contact opgenomen met Petra. Wat een goede beslissing is dat geweest! Ik heb nu volledi...

  lees verder »

Contact

Bel
mij »
Postbus 58
4033 ZH Lienden
Tel. 06 242 159 88
info@jijenfinancieel.nl
www.jijenfinancieel.nl

© 2021  |  Jij en Financieel
Privacy  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden